นโยบายที่เปิดบริการเว็บไซค์นี้

นโยบายที่เปิดบริการเว็บไซค์นี้

เว็บไซต์ของสมาคมโซคา https://sghq.sokanet.jpสังกัดและบริหารโดยสมาคมโซคา(ต่อไปเรียกว่าสมาคมนี้) ท่านต้องทำความเข้าใจถึงข้อความข้างล่างให้ดีก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ หากจะใช้เว็บไซต์นี้ท่านจะต้องเห็นด้วยกับเงื่อนไขทุกประการตามข้อความข้างล่างนี้ อนึ่ง โปรดทราบด้วยว่า สมาคมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลสื่อบางส่วนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

1) เกี่ยวกับลิขสิทธิ

ลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ เป็นของสมาคมนี้ ยกเว้นเฉพาะในส่วนที่ระบุลิขสิทธิเป็นข้อย่อย ห้ามนำข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ ไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาคมนี้ รวมทั้งข้อมูลสื่อต่างๆในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิเรอร์ไซค์ แก้ไข หรือก็อบบี้ข้อความ ภาพ เสียงและวิดีโอเพื่อนำไปใช้อย่างเด็ดขาด

2) ข้อห้ามและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะใช้เว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเปิดดูเว็บไซต์ได้โดยอิสระภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนบางส่วนซึ่งจะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อสมาคมนี้ มีข้อกำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ข้อห้าม)

เวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ห้ามกระทำในเรื่องต่อไปนี้

-การกระทำที่อาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามและทรัพย์สินของสมาคมนี้

-การกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือขัดผลประโยชน์ต่อบุคคลที่สามและสมาคมนี้ หรือการกระทำที่ส่อไปทางแนวนั้น

-การกระทำที่ละเมิดระเบียบแบบแผนของสังคมหรือการกระทำที่ส่อไปทางแนวนั้น

-การกระทำที่ผิดกฎหมายและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่ส่อไปในทำนองนั้น

-การเสนอหรือแจ้งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือการกระทำที่ส่อไปในทำนองนั้น

-การกระทำที่หวังผลประโยชน์หรือการค้ากำไร รวมทั้งการกระทำที่มีจุดประสงค์ในทำนองนั้น

-การกระทำที่ก่อความเสียหายต่อชื่อเสียงและความเชื่อถือของบุคคลที่สามและสมาคมนี้ หรือการกระทำที่ส่อไปในทำนองนั้น

-การกระทำที่ใช้โปรแกรมไวรัสซ่อนไฟล์หรือโปรแกรมที่มีอันตรายโดยตรงหรือเสนอแนะ หรือการกระทำที่ส่อไปในทำนองนั้น

-การกระทำที่ละเมิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบราชการ หรือการกระทำที่ส่อไปในทำนองนั้น

-การกระทำที่สมาคมนี้พิจารณาเห็นว่าส่อไปในทำนองข้อความข้างต้น

(ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ)

สมาคมนี้ได้ตรวจทานระมัดระวังในการลงข้อมูลสื่อในเว็บไซต์นี้ แต่สมาคมนี้ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ผลประโยชน์ หรือความปลอดภัย (เช่นไวรัสซ่อนไฟล์) ของข้อมูลสื่อทั้งหมด สมาคมนี้ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีที่มีปัญหาหรือความบกพร่อง ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในกรณีที่สมาคมนี้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกเว็บไซต์กลางคัน สมาคมนี้จะไม่รับผิดชอบอย่างเด็ดขาด ในกรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ขอให้ทำตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งหากเกิดความเสียหายในกรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สมาคมนี้ก็ไม่รับผิดชอบเช่นกัน

(ข้อระมัดระวังอื่นๆ)

โปรดทราบด้วยว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกเนื้อหาและ URL ในเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเช่นกัน โปรดทราบด้วยว่า ในกรณีที่สมาคมนี้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องทำตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(เริ่มใช้บังคับ 1 เมษายน 2005) เมื่อพิจารณาเห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่ หน่วยงานสื่อสาร หน่วยงานสิ่งตีพิมพ์ หน่วยงานวิจัย องค์กรศาสนา องค์กรการเมือง มีการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ในแง่ของการเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การวิจัย ความเชื่อ และการเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีการร้องทุกข์ในเรื่องนี้ ต้องจัดการตามความจำเป็น เพื่อความเป็นธรรมและความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว ทั้งจะต้องเปิดเผยอย่างเป็นทางการด้วย สมาคมนี้ ในฐานะองค์กรศาสนาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลรวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกมาอย่างเคร่งคัด และยังได้ให้การอบรมแก่พนักงานสมาคมรวมทั้งผู้บริหารระบบการของสมาคมด้วย สมาคมนี้ เคารพต่อวัตถุประสงค์ของกฏหมายนี้รวมทั้งเจตนารมณ์พื้นฐานของกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อตอบสนองสร้างความเชื่อใจแก่สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของสมาคมนี้(ต่อไปเรียกว่ากิจกรรมต่างๆ) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางสังคมในเรื่องนี้ สมาคมนี้จะพยายามทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมดังต่อไปนี้
1.
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล สมาคมนี้จะบริหารข้อมูลส่วนบุคคล รวบรวมและนำไปใฃ้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายของสมาคมที่ระบุไว้ในธรรมนูญของสมาคมและกฎระเบียบขององค์กรนิติบุคคล
2.
การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 สำหรับระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคล จะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในหัวข้อทั้งปวงของสมาคมนี้โดยรวม
2.2 จะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบริหารดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทั้งในระดับ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประจำจังหวัด
2.3 ภายใต้ผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล จะจัดตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นในด้านการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
3.
การรักษาความปลอดภัย
เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล หรือการสูญหาย หรือความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมนี้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 จัดรวบรวมกฎระเบียบของสมาคมอันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.2 จัดทำคู่มือการบริหารข้อมูลส่วนบุคคล
3.3 วางมาตรฐานในการเลือกหน่วยงานที่สามที่จะรับมอบหน้าที่บริหารข้อมูลส่วนบุคคลต่อ
3.4 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องนี้แก่พนักงานสมาคมรวมทั้งผู้บริหารระบบการของสมาคม
3.5 จำกัดบุคคลที่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
3.6 มอบ ID และ Password ให้แก่ผู้มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
3.7ปรับระดับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้มีสมรรถภาพสูงขึ้น
3.8 ตัดการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ภายนอกที่ต่อกับระบบเว็บไซต์ข้อมูลส่วนบุคคล
4.
การควบคุมหน่วยงานที่สามที่รับมอบหน้าที่
ในกรณีที่จำเป็นต้องมอบหน้าที่การบริหารข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่หน่วยงานที่สาม สมาคมนี้จะคัดเลือกหน่วยงานที่สามารถให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะเดียวกัน จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหน่วยงานที่สามเท่าที่จำเป็น
5.
ข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์และข้อจำกัดในการมอบข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม
5.1 สมาคมนี้จะไม่บริหารข้อมูลส่วนบุคคลเกินขอบข่ายความจำเป็นที่ต้องบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
5.2 ตามข้อกำหนด 5.1 ในกรณีดังต่อไปนี้ อยู่นอกขอบข่ายข้อกำหนดดังกล่าว
5.2.1 อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
5.2.2ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของมนุษย์ แต่อยู่ในสภาพไม่สามารถยื่นขอคำยินยอมจากเจ้าของขัอมูลล่วงหน้า
5.2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องให้การส่งสริมพัฒนางานด้านสาธารณะสุขหรือสุขลักษณะของเด็ก แต่อยู่ในสภาพไม่สามารถยื่นขอคำยินยอมจากเจ้าของขัอมูลล่วงหน้า
5.2.4 หน่วยงานรัฐ องค์กรบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่สามที่รับมอบ มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย แต่หากยื่นขอคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ดังกล่าว
6.
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่สมาคมนี้พิจารณาเห็นว่า เพื่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมอย่างราบรื่น และรักษาสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกส่วนรวม สมาคมนี้สามารถยื่นเรื่องขอหยุดชะงักหรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วน ในการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การตัดทิ้ง การใช้ประโยชน์ และการมอบให้บุคคลที่สาม
7.
การจัดการในกรณีเกิดการรั่วไหล
ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมนี้จะจัดการอย่างเหมาะสม และหาทางป้องกันมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก

หมายเหตุ
นโยบายของเว็บไซต์นี้ตรงตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(2005) ของญี่ปุ่น โดยวางนโยบายตรงตามความหมายของตัวบทกฎหมายดังกล่าว

ปฏิทินวันเปิดอาคาร

อากาศ พยากรณ์อากาศ ในบริเวณศูนย์รวม สำนักงานใหญ่

ศูนย์รวมสำนักงานใหญ่สมาคมโซคา